home-page
נווט למעלה
​​​

בי"ס לוינסון הינו תיכון מקיף דתי המחנך ברוח ערכי הציונות הדתית לתורה עם דרך ארץ, ליראת שמים תוך נאמנות לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.​


"התפיסה החינוכית" של בית הספר מושתתת על מתן מענה לצרכים הייחודיים בתחום התורני הלימודי והרגשי של כל תלמיד ותלמידה במטרה לטפח אישיות של תלמיד בעל השקפה דתית מגובשת, בעל השכלה אוניברסלית רחבה. שואף למצוינות ולמעורבות קהילתית, מוכשר ומוכן להתמודד בחברה מודרנית ובעולם מורכב.

 


בעבודה החינוכית של צוות בית הספר המטרה היא הדגשת הערך של "דרך ארץ קדמה לתורה".
שאיפתנו היא שתלמיד המסיים את בית הספר ישתלב בישיבות ההסדר, במכינות הקדם צבאיות ובצה"ל והבנות בשירות לאומי וישאו בגאווה את הערכים שספגו בביה"ס הלכה למעשה...קרא בהרחבה
 ​

​                       
חירום.png 
  

 

 
​​​1.png 2.png
4.png 3.png
 

 

 

 

 

 
 

 בית שהוא גם בית ספר

 
ר' ישראל סלנטר, הלך לילה אחד בשעה מאוחרת מבית הכנסת לביתו.
בדרך עבר על יד ביתו של סנדלר ומבעד לחלון
ראה שהסנדלר יושב רכון על עבודתו והנר דולק לפניו.
נכנס ר' ישראל אצל הסנדלר ואמר לו:
ר' יהודי, בשעה מאוחרת כזו יושב אתה עדיין ומתקן?
ענה לו הסנדלר:
"אבי מורי ז"ל לימדני כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן"
נענה אחריו ר' ישראל ואמר:
"כל עוד הנר דולק צריך לתקן".
 אמונה בסיכוי לשינוי, אמונה ביכולת הלומד להגיע להישגים משמעותיים, אמונה ביכולת המורה לשאוף ולעשות הכל למען תלמידיו.
אלו שלושת האמונות המנחות את עבודתנו.
 
האני מאמין של בית ספר לוינסון

 

 

 

 
ח​ינוך ערכי דת​י​ - קרא בהרחבה

 
אפיקים שינוי חברתי  קרא בהרחבה​

 
 
 

 משלנו